Munkahelyi elsősegélynyújtó Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest, Debrecen, Győr, Kecskemét, Székesfehérvár

Hétköznap, Kismama kedvezmény, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A Mun­ka­he­lyi el­ső­se­gély­nyúj­tó kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Is­ko­lai vég­zett­ség: nem igé­nyel be­fe­je­zett is­ko­lai vég­zett­sé­get
Egész­ség­ügyi al­kal­mas­ság: nem szük­sé­ges
A Mun­ka­he­lyi el­ső­se­gély­nyúj­tó kép­zés főbb té­ma­kö­rei:
A Mun­ka­he­lyi el­ső­se­gély­nyúj­tó kép­zés tar­tal­ma:
A kor­sze­rű el­ső­se­gély ál­ta­lá­nos kér­dé­sei (az el­ső­se­gély­nyúj­tás ál­ta­lá­nos sza­bá­lyai, az élet­ve­szély és az er­re uta­ló tü­ne­tek, a kli­ni­kai és bio­ló­gi­ai ha­lál)
Re­a­ni­má­ció (fél­au­to­ma­ta de­fib­ril­lá­tor hasz­ná­la­ta, a re­a­ni­má­ció az­az új­ra­élesz­tés ABC-je;BLS)
Vér­zés csil­la­pí­tás (mód­sze­rek, nyo­mó­kö­tés ké­szí­té­se és fel­he­lye­zé­se; spe­ci­á­lis vér­zés­tí­pu­sok és el­lá­tá­suk)
Seb­vé­de­lem – seb­el­lá­tás
El­ső­se­gély­nyúj­tás tö­ré­sek­nél és fi­ca­mok­nál (tö­ré­sek és el­lá­tá­suk; fi­ca­mok és rán­du­lá­sok el­lá­tá­sa; a ko­po­nya és a törzs csont­ja­i­nak sé­rü­lé­se)
Ki­men­tés, szál­lí­tás, se­gély­ké­rés (a men­tő­szol­gá­lat ér­te­sí­té­se; el­ső­se­gély­nyúj­tás tö­me­ges bal­eset ese­tén)
Egyéb sé­rü­lé­sek és rosszul­lé­tek, mun­ka­hely spe­ci­fi­kus bal­ese­tek és ezek el­lá­tá­sa (ha­si sé­rü­lés, bel­ső vér­zés; égé­si sé­rü­lés el­lá­tá­sa; a shock fo­gal­ma, fel­is­me­ré­se, shock-vé­de­lem; el­ső­se­gély­nyúj­tás áram­ütés és vil­lám­csa­pás sé­rült­je­i­nél; el­ső­se­gély­nyúj­tás ví­zi bal­ese­tek­nél; el­ső­se­gély­nyúj­tás hő­gu­ta, nap­szú­rás ese­tén; el­ső­se­gély­nyúj­tás a leg­gyak­rab­ban elő­for­du­ló mér­ge­zé­sek­nél; el­ső­se­gély­nyúj­tás elekt­ro­mos áram okoz­ta bal­ese­tek­nél)
A kép­zés te­ma­ti­ká­jagya­kor­lat ori­en­tált, ezért a ki­kép­zett el­ső­se­gély­nyúj­tó ma­ga­biz­to­san fog se­gít­sé­get nyúj­ta­ni szük­ség ese­tén. A mun­ka­vál­la­lói ki­kép­zé­sé­vel egy mun­kál­ta­tó nem csak ele­get tesz a tör­vé­nyi elő­írá­sok­nak, ha­nem biz­to­sít­ja, hogy szük­ség ese­tén éle­tet ment­se­nek kol­lé­gái.
Si­ke­res vizs­ga után a vo­nat­ko­zó tör­vé­nyek­nek meg­fe­le­lő, Or­szá­gos Mun­ka­vé­del­mi és Mun­ka­ügyi Fő­fel­ügye­lő­ség ál­tal el­fo­ga­dott ta­nú­sít­ványt ál­lí­tunk ki.
Ál­lan­dó ked­vez­mé­nye­ink az ok­ta­tás dí­já­ból:
10% ked­vez­ményt biz­to­sí­tunk a Vinc­ot­te Aka­dé­mi­án vég­zet­tek­nek.
Fon­tos tud­ni:
A mun­ka­he­lyi el­ső­se­gély­nyúj­tó kép­zés a Nem­ze­ti Szak­kép­zé­si és Fel­nőtt­kép­zé­si Hi­va­tal ál­tal en­ge­dé­lye­zett kép­zés és ígyÁFA men­tes.Nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014/D028
A kép­zé­si díj ÁFA men­tes! A kép­zés­ben részt­ve­vők szá­má­ra tan­köny­vet biz­to­sí­tunk!
A kép­zés jog­sza­bá­lyi hát­te­re:
1993. évi XCI­II. tör­vény a mun­ka­vé­de­lem­ről:„46.§ A mun­ka­he­lyen – jel­le­gé­nek, el­he­lyez­ke­dé­sé­nek, a ve­szély­for­rá­sok­nak, a mun­ka­vál­la­lók lét­szá­má­nak, a mun­ka szer­ve­zé­sé­nek meg­fe­le­lő­en – biz­to­sí­ta­ni kell a mun­ka­he­lyi el­ső­se­gély­nyúj­tás tár­gyi, sze­mé­lyi és szer­ve­zé­si fel­té­te­le­it.”
A kép­zé­si kö­te­le­zett­sé­get a3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együt­tes ren­de­letír­ja elő:
20. § (1)Min­den mun­ka­he­lyen és mű­szak­ban a te­vé­keny­ség és a mun­ka­fo­lya­ma­tok ve­szé­lyes­sé­gé­től, il­let­ve az ott dol­go­zók szá­má­tól füg­gő­en ki­ala­kí­tott el­ső­se­gély­nyúj­tó fel­sze­re­lést vagy men­tő­do­bozt és a mun­ka­vál­la­lók kö­zül ki­kép­zett, el­ső­se­gély­nyúj­tás­ra ki­je­lölt sze­mély je­len­lé­tét kell biz­to­sí­ta­ni. Egy vagy több el­ső­se­gély­nyúj­tás­ra szol­gá­ló – hor­dággyal is könnyen meg­kö­ze­lít­he­tő – he­lyi­sé­get kell biz­to­sí­ta­ni ott, ahol a he­lyi­sé­gek mé­re­te, a vég­zett te­vé­keny­ség jel­le­ge és a bal­ese­tek gya­ko­ri­sá­ga ezt in­do­kol­ja.
Gya­ko­ri kér­dés, hogy a gép­jár­mű ve­ze­tői en­ge­dély fel­jo­go­sít-e a mun­ka­he­lyi el­ső­se­gély­nyúj­tás­ra. Saj­nos vi­szont a vá­lasz nem­le­ges, ahogy az az Or­szá­gos Mun­ka­vé­del­mi és Mun­ka­ügyi Fő­fel­ügye­lő­ség ál­lás­fog­la­lá­sá­ból ki­de­rül. „Az egész­ség­ügyi vizs­ga csak a ve­ze­tői en­ge­dély ki­adá­sá­nak fel­té­te­le, ön­ma­gá­ban nem je­lent el­ső­se­gély­nyúj­tó kép­zett­sé­get. A vizs­ga té­má­ja a köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tás le­szű­kí­tett te­rü­le­te. A ve­ze­tői en­ge­dély­hez szük­sé­ges el­ső­se­gély­nyúj­tó is­me­re­te­ket cso­por­to­san és igen ke­vés óra­szám­ban sa­já­tít­ják el a le­en­dő jár­mű­ve­ze­tők. A 27/1995. (VII. 25.) NM ren­de­let a fog­lal­ko­zás-egész­ség­ügyi szol­gál­ta­tás­ról köz­re­mű­kö­dé­si kö­te­le­zett­sé­get ír elő a szol­gá­lat­nak a mun­ka­he­lyi el­ső­se­gély­nyúj­tás tár­gyi, sze­mé­lyi és szer­ve­ze­ti fel­té­te­le­i­nek ki­ala­kí­tá­sá­ban, az el­ső­se­gély­nyúj­tók szak­mai fel­ké­szí­té­sé­ben. Összes­sé­gé­ben meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a mun­ka­he­lyi el­ső­se­gély-nyúj­tá­si is­me­re­tek­kel azo­nos­nak nem fo­gad­ha­tó el a köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tás jo­go­sít­vány­hoz szük­sé­ges is­me­re­te, ezért agép­jár­mű ve­ze­tői en­ge­dély bir­to­ko­sa nem ki­kép­zett mun­ka­he­lyi el­ső­se­gély­nyúj­tó.” (http://​ommf.​gov.​hu/​index.​php?​akt_​menu=310)
12/1991. (V. 18.) NM ren­de­let a ta­nu­ló if­jú­ság üdü­lé­sé­nek és tá­bo­ro­zá­sá­nak egész­ség­ügyi fel­té­te­le­i­ről:
1. § (1) E ren­de­let ha­tá­lya ki­ter­jed azon üz­le­ti és nem üz­le­ti cé­lú
a) ke­res­ke­del­mi és ma­gán­szál­lás­he­lyek­re, ame­lyek­ben a ta­nu­ló if­jú­ság üdül­te­té­se, tá­bo­roz­ta­tá­sa tör­té­nik;
b) nap­köz­be­ni el­lá­tást biz­to­sí­tó, szál­lás­hellyel nem ren­del­ke­ző kö­zös­sé­gi cé­lú lé­te­sít­mé­nyek­re, ame­lyek csak a tan­év vé­ge és a kö­vet­ke­ző tan­év kez­de­te kö­zött mű­köd­nek tar­tó­san, és ahol a ta­nu­ló if­jú­ság szer­ve­zett fog­lal­koz­ta­tá­sa tör­té­nik [az a) és b) pont a to­váb­bi­ak­ban együtt: tá­bo­ro­zás];
c) nap­köz­be­ni el­lá­tást biz­to­sí­tó, szál­lás­hellyel nem ren­del­ke­ző kö­zös­sé­gi cé­lú lé­te­sít­mé­nyek­re, ame­lyek a tan­év ide­je alatt is tar­tó­san mű­köd­nek, és ahol a tan­év vé­ge és a kö­vet­ke­ző tan­év kez­de­te kö­zött a ta­nu­ló if­jú­ság szer­ve­zett fog­lal­koz­ta­tá­sa tör­té­nik.
(2) E ren­de­let al­kal­ma­zá­sá­ban ta­nu­ló if­jú­ság alatt a 3-18 éves kor­osz­tályt kell ér­te­ni
5. § (3) A tá­bo­rok­ban biz­to­sí­ta­ni kell a lét­szám­nak meg­fe­le­lő el­ső­se­gély­nyúj­tó fel­sze­re­lést és ki­kép­zett el­ső­se­gély­nyúj­tó je­len­lé­tét a tá­bo­ro­zás tel­jes idő­tar­ta­ma alatt.
Köz­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek szá­má­ra a Vinc­ot­te In­ter­na­ti­o­nal Hun­gary kft. vál­lal­ja a jog­sza­bá­lyi hát­tér is­mer­te­té­sét és an­nak meg­fe­le­lés cél­já­ból a men­tő­do­bo­zok szá­má­nak és fel­sze­re­lé­sé­nek el­len­őr­zé­sét, az el­ső­se­gély­nyúj­tók ki­kép­zé­sét mind el­mé­le­ti mind gya­kor­la­ti szem­pont­ból. Ki­emel­ve a leg­gya­ko­ribb gyer­mek bal­ese­tek és a gyer­me­kek men­té­sé­nek fő­pont­ja­it. Kér­je kü­lön aján­la­tun­kat!
Vé­le­mé­nyek a kép­zés­ről:
„Tisz­telt Sik­ló­si Ma­ri­an­na! A kol­lé­gák na­gyon jó vissza­jel­zést ad­tak a ka­pott kép­zés­ről. Kö­szö­nöm a szí­ves köz­re­mű­kö­dé­sét és a to­váb­bi­ak­ban is bi­za­lom­mal for­du­lunk a Vinc­ott Aka­dé­mia fe­lé!"
"Ked­ves Ma­ri­an­na és Tí­mea! Sze­ret­ném meg­kö­szön­ni Önök­nek az el­ső­se­gély­nyúj­tó kép­zés gör­dü­lé­keny szer­ve­zé­sét és szín­vo­na­las le­bo­nyo­lí­tá­sát. Min­den részt­ve­vő kol­lé­gám, kol­lé­ga­nőm na­gyon hasz­nos­nak és ér­de­kes­nek tar­tot­ta a kép­zést, na­gyon kö­szön­jük. Ezek alap­ján pár év múl­va, az is­mét­lő ok­ta­tás­ra is szí­ve­sen fel­kér­nénk majd Önö­ket.”
Egyéb tud­ni­va­lók:
A kép­zés összes költ­sé­gét és az ér­vé­nye­sít­he­tő ked­vez­mé­nye­ket a vá­ros ki­vá­lasz­tá­sa után a kép­zés adat­lap­já­nak jobb ol­da­lán ta­lál­ja meg rész­le­tez­ve.
Az On­line je­lent­ke­zés gomb­ra kat­tint­va je­lent­kez­het a ki­vá­lasz­tott kép­zés­re a web­ol­da­lon ta­lál­ha­tó űr­lap se­gít­sé­gé­vel il­let­ve a le­tölt­he­tő Nyom­tat­ha­tó je­lent­ke­zé­si lap se­gít­sé­gé­vel is. Az így le­töl­tött PDF fi­le me­zői ki­tölt­he­tő­ek a PDF meg­je­le­ní­tő­ben is, de az üres je­lent­ke­zé­si la­pot ki­nyom­tat­va akár kéz­zel is. Utób­bi ese­tén kér­jük, hogy a könnyebb fel­dol­goz­ha­tó­ság ked­vé­ért nyom­ta­tott, nagy be­tűk­kel ír­jon!
Meg­jegy­zés:
Igény sze­rint le­he­tő­ség van szá­mí­tó­gép ér­té­ke­lé­sű tré­ner­rel vég­zett ok­ta­tás­ra. A kép­zést az egész or­szág­ban, vál­la­la­tok­hoz ki­he­lye­zett for­má­ban is meg­szer­vez­zük! Ki­he­lye­zett kép­zés vagy egyé­ni igé­nyek ese­tén kér­je kü­lön ár­aján­la­tun­kat.
A KÉP­ZÉST MIN­DEN­KI­NEK AJÁNL­JUK KOR­TÓL, NEM­TŐL, IS­KO­LAI VÉG­ZETT­SÉG­TŐL, FOG­LAL­KO­ZÁS­TÓL FÜG­GET­LE­NÜL, EZEN IS­ME­RE­TEK BIR­TO­KÁ­BAN SE­GÍT­SÉ­GET TUD­NAK NYÚJ­TA­NI BAJ­BA­JU­TOTT TÁR­SA­IK­NAK!