Mű­ve­ze­tői is­me­re­tek Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A Mű­ve­ze­tői is­me­re­tek kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
Mi­lyen a jó ve­ze­tő: a ve­ze­tő il­let­ve a be­osz­tot­tak sze­rint?
Mit vár el a mű­szak­ve­ze­tő fő­nö­ke a mű­szak­ve­ze­tő­től?
Mit vár­nak el a be­osz­tot­tak a mű­szak­ve­ze­tő­től?
A dol­go­zók mo­ti­vá­lá­sa: mi mo­ti­vál és mi nem mo­ti­vál?
A mű­szak, mint együtt­mű­kö­dő cso­port, ki­nek hol a he­lye a cso­port­ban?
Konf­lik­tu­sok a cso­port­ban: mit le­het, mit ér­de­mes és mit nem ér­de­mes ten­ni?
Mi­nő­sé­gi, kör­nye­zet­vé­del­mi, mun­ka­biz­ton­sá­gi sza­bá­lyok, elő­írá­sok be­tar­ta­tá­sa
Prob­lé­ma­meg­ol­dás a ter­me­lés­ben
Mi­lyen adat­gyűj­té­si mód­sze­re­ket ér­de­mes al­kal­maz­ni – még azok­nak is, akik­től tá­vol áll a sta­tisz­ti­ka?
Le­an alap­el­vek hasz­ná­la­ta: KA­IZEN, 5 S ele­mek, a vesz­te­sé­gek fel­tá­rá­sa (spa­get­ti di­ag­ram, 7 mu­da)

A Mű­ve­ze­tői is­me­re­tek kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség