MSA – Mé­rő­rend­szer elem­zés(085E) Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A MSA – Mé­rő­rend­szer elem­zés kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
A mé­rés­ből fa­ka­dó dön­té­si hi­bák, ezek kö­vet­kez­mé­nyei
El­ső és má­sod­fa­jó dön­té­si hi­bák és kö­vet­kez­mé­nye­ik
A dön­té­si hi­bák, mint a mé­ré­si ered­mé­nyek kor­lá­to­zott mi­nő­sé­gé­nek kö­vet­kez­mé­nyei
A dön­té­si hi­bák va­ló­szí­nű­sé­gé­nek csök­ken­té­sé­nek le­he­tő­sé­ge, a mé­ren­dő jel­lem­ző­re vo­nat­ko­zó tű­rés­me­ző szé­les­sé­ge és a mé­ré­si bi­zony­ta­lan­ság kö­zöt­ti össze­füg­gés
Kap­cso­lat az R&R ér­té­kek­kel
Met­ro­ló­gi­ai alap­fo­gal­mak
Mé­ren­dő mennyi­ség va­ló­di ér­té­ke, he­lyes ér­té­ke, mé­ré­si hi­ba, rend­sze­res hi­ba
Tor­zí­tás (mé­rő­esz­kö­zé)
Is­mé­tel­he­tő­ség (mé­ré­si ered­mé­nyek is­mé­tel­he­tő­sé­ge)
Re­pro­du­kál­ha­tó­ság (mé­ré­si ered­mé­nyek re­pro­du­kál­ha­tó­sá­ga)
Fel­bon­tás
Mé­rő­esz­köz met­ro­ló­gi­ai sta­bi­li­tá­sa
Nem eg­zakt met­ro­ló­gi­ai fo­gal­mak (pon­tos­ság, pre­ci­zi­tás) je­len­té­se és he­lyet­te­sí­té­sük eg­zakt met­ro­ló­gi­ai fo­gal­mak­kal
Az AI­AG MSA mód­sze­rei
Az R&R mód­szer, mint a mé­ré­si bi­zony­ta­lan­ság szá­mí­tá­sát ki­ke­rü­lő el­já­rás
Mit csi­ná­lunk ak­kor, ami­kor egy R&R vizs­gá­la­tot vég­zünk?
Az R&R vizs­gá­la­tok me­ne­te
Az R&R vizs­gá­la­tok ered­mé­nye­i­nek ér­tel­me­zé­se (%R&R, ndc ér­ték, kü­lön­bö­ző di­ag­ra­mok)
Mennyi­re higgyünk a ka­pott %R&R ér­ték­nek?
A fo­lya­mat­ké­pes­ség és az R&R kö­zöt­ti kap­cso­lat
Stra­té­gia ki­ala­kí­tá­sa a mé­ré­sek­kel kap­cso­la­tos erő­for­rá­sok op­ti­má­lis el­osz­tá­sá­ra az elem­zé­sek ered­mé­nyei alap­ján
Att­ri­bu­tív vizs­gá­ló­esz­kö­zök (idom­sze­rek) elem­zé­se: egy­sze­rűbb és bo­nyo­lul­tabb mód­sze­rek)
Ko­ráb­bi vizs­gá­la­tok ered­mé­nye­i­nek elem­zé­se il­let­ve a részt­ve­vők ál­atal ho­zott elem­zé­sek ér­tel­me­zé­se
Al­ter­na­tí­vák, ami­kor nem le­het R&R vizs­gá­la­tot el­vé­gez­ni (ron­cso­lá­sos vizs­gá­la­tok ese­te)

A MSA – Mé­rő­rend­szer elem­zés kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség