Mi­nő­ség­el­len­őri is­me­re­tek Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A Mi­nő­ség­el­len­őri is­me­re­tek kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
A mi­nő­ség-el­len­őr­zés és a mi­nő­ség­irá­nyí­tás kap­cso­la­ta: a mi­nő­ség-el­len­őr­zés mint a mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si rend­szer ré­sze
A mi­nő­ség-el­len­őr­zés mód­jai
El­len­őr­zé­si uta­sí­tá­sok ké­szí­té­se
El­len­őr­zé­si uta­sí­tás ké­szí­té­se konk­rét el­len­őr­zé­si fel­adat­ra (gya­kor­lat)
Az el­len­őr­zé­sek­hez (mé­ré­sek­hez) szük­sé­ges meg­fe­le­lő mé­rő­esz­kö­zök meg­ha­tá­ro­zá­sa
A szük­sé­ges met­ro­ló­gi­ai pa­ra­mé­te­rek (pon­tos­ság, is­mé­tel­he­tő­ség, stb.) meg­ha­tá­ro­zá­sa
A mé­rő­esz­kö­zök fel­ügye­le­té­nek alap­el­vei
Egy­sze­rű, há­zi­lag el­vé­gez­he­tő mé­rő­esz­köz el­len­őr­zé­si el­já­rá­sok (ka­lib­rá­lá­sok)
Ka­lib­rá­lá­si uta­sí­tás ké­szí­té­se konk­rét mé­rő­esz­köz­re (gya­kor­lat)
A mé­rés­üggyel kap­cso­la­tos jog­sza­bá­lyok vo­nat­ko­zó ré­szei
Be­szál­lí­tók mi­nő­ség­ügyi au­dit­ja
A mi­nő­ség-el­len­őr­zés és a ter­mék­fe­le­lős­ség kap­cso­la­ta: ter­mék­fe­le­lős­sé­gi koc­ká­zat csök­ken­té­sé­nek le­he­tő­sé­ge mi­nő­ség-el­len­őr­zés se­gít­sé­gé­vel
Ka­lib­rá­lá­si uta­sí­tás ké­szí­té­se
Sta­tisz­ti­kai alap­fo­gal­mak, mód­sze­rek és al­kal­ma­zá­sa­ik (hisz­tog­ram ké­szí­tés, ABC-Pa­re­to elem­zés)
A szú­ró­pró­ba­sze­rű (min­ta­vé­te­les) el­len­őr­zés sza­bá­lyai
Fo­lya­mat el­len­őr­zés sta­tisz­ti­kai fo­lya­mat­sza­bá­lyo­zás (SPC) se­gít­sé­gé­vel, a be­avat­ko­zá­si pon­tok azo­no­sí­tá­sa
El­len­őr­zé­si uta­sí­tás ké­szí­té­se min­ta­vé­te­les el­len­őr­zés­hez

A Mi­nő­ség­el­len­őri is­me­re­tek kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség