Kom­mu­ni­ká­ció Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A Kom­mu­ni­ká­ció kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
Sze­mé­lyi­sé­günk ész­le­lé­se: mi­lyen­nek lá­tom én ma­ga­mat? mi­lyen­nek lát­nak en­gem má­sok
Kom­mu­ni­ká­ci­ós stí­lu­sok: ag­resszív, passzív, ma­ga­biz­tos (asszer­tív)
Sa­ját kom­mu­ni­ká­ci­ós stí­lu­sunk tu­da­to­sí­tá­sa
Kom­mu­ni­ká­ci­ós za­jok (avagy té­nye­zők, ame­lyek csök­ken­tik a kom­mu­ni­ká­ció és az együtt­mű­kö­dés ha­té­kony­sá­gát)
Asszer­tív kom­mu­ni­ká­ció a gya­kor­lat­ban

A Kom­mu­ni­ká­ció kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség