KA­IZEN ma­na­ger Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A KA­IZEN ma­na­ger kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
1 NAP:
A KA­IZEN® ere­de­te és fej­lő­dé­se
A KA­IZEN je­len­té­se
KA­IZEN® fi­lo­zó­fia és szem­lé­let­vál­tás
KA­IZEN ver­sus ha­gyo­má­nyos me­nedzs­ment rend­szer
A KA­IZEN a ter­me­lés­ben és az Of­fi­ce KA­IZEN ala­pok
A tel­jes vál­to­zás me­nedzs­ment­je
A KA­IZEN Ma­nag­ement Rend­szer ala­pok
Dol­go­zók ered­mé­nyes be­vo­ná­sa
KA­IZEN és a LE­AN kap­cso­ló­dá­sa
Sta­bil Mű­kö­dés
GEM­BA KA­IZEN Je­len­té­se
Hoz­zá­adott ér­ték szem­lé­let
Hoz­zá­adott ér­ték szá­mí­tá­sok
A MU­DA kon­cep­ció
A 7 fő MU­DA
A 9 MU­DA
Vesz­te­sé­gek a ter­me­lé­si és a szol­gál­ta­tá­si fo­lya­ma­tok­ban
Vesz­te­ség­va­dá­szat (gya­kor­lat)
Vesz­te­ség­va­dá­szat, élő­ben a hely­szí­nen (gya­kor­lat)
Vesz­te­ség­va­dá­szat iro­dá­ra
KA­IZEN jel­lem­zői
KA­IZEN tí­pu­sai
KA­IZEN négy alap­el­ve
KA­IZEN be­so­ro­lá­sok (9MU Gya­kor­lat)
Tan­ter­mi KA­IZEN ver­seny és gya­kor­lat
2. NAP:
A GEM­BA KA­IZEN az­az a té­nyek alap­ján tör­té­nő ve­ze­tés
A GEM­BA KA­IZEN össze­ve­té­se a ha­gyo­má­nyos mód­szer­rel
3 GEN és az 5 GEN sze­re­pe és fi­lo­zó­fi­á­ja
A 7 erény amit a ja­pá­nok tisz­tel­nek
A stan­dard fo­gal­ma
A stan­dard ab­lak
A stan­dar­dok sze­re­pe
Az SD­CA-PD­CA – cik­lus
A stan­dar­di­zá­lás lé­pé­sei (4 lé­pé­ses mód­szer)
A prob­lé­ma de­fi­ní­ci­ó­ja
A prob­lé­ma le­írá­sa
A prob­lé­ma oka­i­nak meg­ha­tá­ro­zá­sa
A leg­va­ló­szí­nűbb prob­lé­ma tesz­te­lé­se
A va­lós ok(ok) el­len­őr­zé­se
Mé­rés, adat­gyűj­tés
Cé­lok, kö­ve­tel­mé­nyek meg­ha­tá­ro­zá­sa
A dön­tés elem­zé­se
Fenn­tar­tás és fo­lya­ma­tos fej­lesz­tés
Po­ten­ci­á­lok be­mu­ta­tá­sa (LT, WIP, Vesz­te­sé­gek)
Pél­dák a KA­IZEN meg­va­ló­sí­tá­sá­ra
Eset­ta­nul­mány be­mu­ta­tá­sa
Az 5S ere­de­te és je­len­tő­sé­ge
5S tan­ter­mi gya­kor­lat
5S a mi­nő­sé­gi mun­ka­kör­nye­zet ki­ala­kí­tá­sa és fenn­tar­tá­sa
Az 5S mód­szer­ről
5S kam­pány, a stan­dar­di­zá­lás elő­nyei
5S be­ve­ze­té­sé­nek kulcs­lé­pé­sei és mód­szer­ta­na
(5S vi­deó be­mu­ta­tá­sa)
SE­IRI je­len­té­se ér­tel­me­zé­se
SE­I­TON je­len­té­se ér­tel­me­zé­se
SE­I­SO je­len­té­se ér­tel­me­zé­se
SE­I­KET­SU je­len­té­se ér­tel­me­zé­se
SHIT­SUKE je­len­té­se ér­tel­me­zé­se
Az 5S mint rend­szer funk­ci­o­ná­lis, szel­le­mi és ma­te­ri­á­lis fel­té­te­lei
5S tan­ter­mi gya­kor­lat
Az 5S AU­DIT
Az 5S ver­seny
Az 5S ér­té­ke­lé­si rend­sze­rek össze­ha­son­lí­tá­sa (best prac­ti­ces)
Az 5S-től a 7S-ig
Az er­go­nó­mia és kör­nye­zet
A vi­zu­á­lis me­nedzs­ment (VM) de­fi­ní­ci­ó­ja
A vi­zu­á­lis me­nedzs­ment gya­kor­la­ti ér­tel­me­zé­se
A vi­zu­á­lis me­nedzs­ment cél­jai
A vi­zu­á­lis me­nedzs­ment esz­kö­zei
A vi­zu­á­lis me­nedzs­ment tan­ter­mi gya­kor­lat
A vi­zu­á­lis me­nedzs­ment 8 pa­ran­cso­la­ta
In­for­má­ció struk­tú­rák, kont­rol
Vi­zu­á­lis me­nedzs­ment­re pél­dák
Dol­go­zók be­vo­ná­sa
Dol­go­zó a kö­zép­pont­ban elv
3. NAP
KA­IZEN Prob­lé­ma­meg­ol­dás
A ter­me­lé­keny­ség fo­gal­ma
A ter­me­lé­keny­ség hat té­nye­ző­je.
Az arany­há­rom­szög
A ter­me­lé­keny­ség fej­lesz­tés­re gya­kor­lat
A De­m­ing-cik­lus.
SD­CA / PD­CA és a vál­to­zé­kony­ság csök­ken­té­sé­nek fo­lya­ma­ta
A Hos­hin ma­nag­ement
A prob­lé­ma­meg­ol­dás KA­IZEN esz­kö­zei
Egyé­ni, Cso­por­tos és Me­nedzs­ment KA­IZEN prob­lé­ma­meg­ol­dás
A 7 lé­pé­ses prob­lé­ma meg­ol­dá­si fo­lya­ma­ta
A KA­IZEN kap­cso­la­ta a le­an­nel a To­yo­ta A3 for­má­tum
A prob­lé­ma de­fi­ni­á­lá­sá­nak mód­sze­rei
A KA­IZEN le­he­tő­sé­gek fel­is­me­ré­se
Prob­lé­ma­fel­tá­rás KA­IZEN esz­kö­zei
PQCDSM el­len­őr­ző lis­ta (11 vesz­te­ség­tí­pus­ra)
4M mód­szer
5W 1H és a 5W 2H mód­szer
3 MU x 6M mód­szer
5 Mi­ért mód­szer (5 Why)
Gyen­ge­pont elem­zés KA­IZEN gya­kor­lat
Egyé­ni KA­IZEN fel­adat de­fi­ni­á­lá­sa (gya­kor­lat)
Egyéb elem­zé­si esz­kö­zök:
Fo­lya­mat­áb­rák,
Di­ag­ra­mok, há­ló­ter­vek
Ér­ték­áram elem­zés
Tel­je­sít­mény­mé­rés
Benc­h­mark­ing
Spa­get­ti di­ag­ram, cik­lus­idő di­ag­ram
A stan­dar­di­zált mun­ka
Szab­vá­nyos mun­ka­kom­bi­ná­ci­ós lap(Stan­dard Com­bi­na­ti­on Work­s­he­et)
4. NAP:
Struk­tu­rált prob­lé­ma­meg­ol­dás
Prob­lé­ma­meg­ol­dás ma­te­ma­ti­kai esz­kö­zei
A TQC fo­gal­ma
7 alap­ve­tő QC esz­köz be­mu­ta­tá­sa
Élő KA­IZEN pél­dák (előt­te/utá­na)
KA­IZEN egyé­ni terv
A KA­IZEN nap­ló és in­téz­ke­dé­si terv
A in­for­ma­ti­ka sze­re­pe a KA­IZEN in­téz­ke­dés­ben
Prob­lé­ma­meg­ol­dás csa­pat­ban
Brain stor­ming,
Af­fi­ni­tás di­ag­ram
7 lé­pé­ses mód­szer a prob­lé­ma­meg­ol­dás­ban
Az el­len­őr­ző lis­ták
Vesz­te­ség­csök­ken­tés köz­gaz­da­sá­gi szem­pont­jai
Vesz­te­ség­csök­ken­tés gya­kor­lat
Cik­lus­idő és Takt idő fo­gal­ma
Cik­lus­idő ki­egyen­sú­lyo­zás szá­mí­tá­si (gya­kor­lat)
A KA­IZEN táb­la mint me­nedzs­ment esz­köz (min­ták)
A KA­IZEN ered­mé­nyek pre­zen­tá­lá­sa
A KA­IZEN fo­lya­ma­tok nyo­mon­kö­ve­té­se és fenn­tar­tá­sa
A dol­go­zók be­vo­ná­sa a KA­IZEN® fo­lya­mat­ba
A KA­IZEN to­vább­fej­lesz­té­se: a ge­ne­ra­li­zá­lás
KA­IZEN stan­dar­dok fel­ál­lí­tá­sa
5. NAP:
Anyag­áram op­ti­ma­li­zá­lá­sa JIT je­len­té­se és JIT esz­kö­zök
Nagy té­tel­ben tör­té­nő gyár­tás­tól az egy­da­ra­bos gyár­tá­sig
Az egy­da­ra­bos áram­lás
Túl­ter­me­lé­si és kész­le­te­zé­si vesz­te­sé­gek fel­is­me­ré­se
A TFM Sze­re­pe
TPM Je­len­té­sei
A TPM rend­szer
A TPM 8 pil­lé­re
Az Ön­te­vé­keny kar­ban­tar­tás (AM) rend­sze­re
A ter­ve­zett kar­ban­tar­tás (PM) rend­sze­re
A fó­ku­szát cso­por­tos gé­pi fej­lesz­té­sek
Az iro­dai TPM
TPM ok­ta­tá­sa és gya­kor­la­ta
AZ OEE és szá­mí­tá­sa (gya­kor­lat)
SMED je­len­té­se és mint ver­seny­előny for­rás
A SMED lé­pé­sei
A SMED Be­ve­ze­té­se
A layout ter­ve­zé­sek
A Ze­ro De­fekt je­len­té­se
A Ze­ro De­fekt ér­tel­me­zé­se és el­éré­sé­nek a fel­té­te­lei
0 hi­ba kon­cep­ció el­ső­re jót!
PF­MEA, DF­MEA
A mun­ka­he­lyek er­go­nó­mi­á­ja és in­tel­li­gens au­to­ma­ti­zá­lás (Jido­ka) PO­KA-YOKE
AN­DON
KA­IZEN mint rend­szer be­ve­ze­té­sé­nek lé­pé­sei
KA­IZEN ak­ci­ók,
KA­IRYO és a KA­IZEN BLITZ
KA­I­KAKU
KA­IZEN® az ad­mi­niszt­ra­tív te­rü­le­te­ken
Az iro­dai fo­lya­ma­tok vesz­te­sé­gei (gya­kor­lat)
Az ad­mi­niszt­ra­tív fo­lya­ma­tok 20 fő vesz­te­sé­ge
Az ad­mi­niszt­ra­tív fo­lya­ma­tok vesz­te­sé­ge­i­nek fel­tá­rá­sá­nak mód­sze­re a VSM
Az Of­fi­ce KA­IZEN be­ve­ze­té­sé­nek kér­dé­sei és főbb lé­pé­sei
KA­IZEN la­pok
KA­IZEN szer­ve­zet fel­ál­lí­tá­sa
A KA­IZEN szint­jei a vál­la­lat­nál
A KA­IZEN me­ne­dzser sze­re­pe és fel­ada­tai
Az em­be­rek be­vo­ná­sa a KA­IZEN te­vé­keny­ség­be, mo­ti­vá­ció
Ja­vas­la­ti rend­szer fel­ál­lí­tá­sa és mű­köd­te­té­se
KA­IZEN öt­le­tek ér­té­ke­lé­sé­nek mód­sze­rei
Mi­nő­ség­kö­rök (QCC) fo­gal­ma
Költ­ség-ha­szon­elem­zés
KA­IZEN work­sho­pok ter­ve­zé­se ve­ze­té­se
Ered­mé­nyes team-mun­ka, meg­be­szé­lé­sek
KA­IZEN a ter­mék­fej­lesz­tés­ben
QFD, mi­nő­ség­ter­ve­zés
A KA­IZEN® Of­fi­ce fi­lo­zó­fia je­len­té­se, vesz­te­ség­csök­ken­tés ad­mi­niszt­ra­tív te­rü­le­ten
KA­IZEN® az ad­mi­niszt­ra­tív és szol­gál­ta­tá­si fo­lya­ma­tok­ban
Iro­dai 5S, fo­lya­mat­fej­lesz­tés
Az Of­fi­ce KA­IZEN 7 szin­tű mo­dell­je
Nem ter­me­lé­si fo­lya­ma­tok vesz­te­ség­struk­tú­rá­ja
5S kam­pány az iro­dá­ban, stan­dar­di­zá­lás
Fo­lya­mat­tér­kép ké­szí­té­se
Ér­ték­adó és át­fu­tá­si idők meg­ha­tá­ro­zá­sa
Je­len­ál­la­pot fel­vé­te­le és jö­vő­ál­la­pot meg­ter­ve­zé­se
Prob­lé­ma meg­ol­dó szto­ri gya­kor­la­ti pél­dák­kal iro­dá­ból.
Csa­pat­mun­ka op­ti­ma­li­zá­lá­sa
Work­sho­pok ter­ve­zé­se és le­bo­nyo­lí­tá­sa
Mu­ta­tó­szá­mok de­fi­ni­á­lá­sa
Cso­port­mun­kák és pre­zen­tá­ci­ók
Pi­lot pro­jekt
Sa­ját mun­ka­kör­nye­zet­ben vég­re­haj­tott KA­IZEN ak­ció
6. NAP:
A KA­IZEN be­ve­ze­té­sé­nek elő­ké­szí­té­se
A KA­IZEN be­ve­ze­tés esz­kö­zei
A KA­IZEN erő­sí­té­se a vál­la­lat­nál
A KA­IZEN be­ve­ze­té­sé­nek kulcs­lé­pé­sei
A KA­IZEN be­ve­ze­tés vál­to­zás és pro­jekt­me­nedzs­ment­je
A KA­IZEN Me­nedzs­ment be­ve­ze­té­sé­nek alap­ve­tő fel­té­te­lei
A be­ve­ze­tés kri­ti­kus si­ker­té­nye­zői
A KE­I­ZEN Ered­mé­nyei
A ki­vi­te­le­zés üte­me­zé­se
KA­IZEN ak­ció­prog­ram össze­ál­lí­tá­sa

A KA­IZEN ma­na­ger kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség