ISO 14001 Bel­ső au­di­to­r képzés Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Az ISO 14001 Bel­ső au­di­to­ri is­me­re­tek kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
Az ISO 14001:2004 szab­vány át­te­kin­té­se
Jó és rossz meg­ol­dá­sok a gya­kor­lat­ban
Gya­kor­la­ti fel­ada­tok
Kör­nye­zet­vé­del­mi jog­sza­bá­lyok kö­ve­tel­mé­nye­i­nek át­te­kin­té­se, gya­kor­la­ti pél­dák se­gít­sé­gé­vel.
Hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás
Le­ve­gő­tisz­ta­ság-vé­de­lem
Víz­gaz­dál­ko­dás
Ve­szé­lyes anya­gok ke­ze­lé­se
Au­di­tá­lá­si is­me­re­tek, a kör­nye­zet­irá­nyí­tá­si rend­szer bel­ső au­di­tá­lá­sa az ISO 19011 szab­vány alap­ján.
Az au­dit alap­el­vei, fo­lya­ma­ta, kö­ve­tel­mé­nyek
Au­dit tech­ni­kák
Kér­de­zés­tech­ni­ka
Au­di­tá­lá­si team fel­ada­tok az ISO 14001:2004 szab­vány­ra
Szi­tu­á­ci­ós gya­kor­la­tok az au­di­tá­lás­ra vo­nat­ko­zó­an

Az ISO 14001 Bel­ső au­di­to­ri is­me­re­tek kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség