Integrált ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 Vezető auditor képzés Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Az In­teg­rált ISO 9001 – ISO 14001 – OH­SAS 18001 Ve­ze­tő au­di­to­ri is­me­re­tek kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
Te­ma­ti­ka ISO 9001 ve­ze­tő au­di­tor kép­zés­hez (3 nap)
Az irá­nyí­tá­si (mi­nő­ség­ügyi, kör­nye­zet­irá­nyí­tá­si, mun­ka­biz­ton­sá­gi) rend­sze­rek je­len­tő­sé­ge, össze­ha­son­lí­tá­sa, a ha­son­ló­sá­gok, és el­té­ré­sek elő­ze­tes meg­be­szé­lé­se.
A koc­ká­zat elem­zés je­len­tő­sé­ge az irá­nyí­tá­si rend­sze­re ter­ve­zé­sé­ben, ja­ví­tá­sá­ban, il­let­ve fej­lesz­té­sé­ben.
Team mun­ka ke­re­té­ben egy ki­vá­lasz­tott fo­lya­mat mi­nő­ség­ügyi koc­ká­za­ta­i­nak elem­zé­se.
A fo­lya­mat­szem­lé­le­tű meg­kö­ze­lí­tés lé­nye­ge, al­kal­ma­zá­sa a gya­kor­lat­ban.
Team mun­ka egy te­rü­let fo­lya­mat­ori­en­tált meg­kö­ze­lí­té­sé­re.
Al­kal­ma­zá­si te­rü­let meg­ha­tá­ro­zá­sa
A mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si rend­szer ál­ta­lá­nos kö­ve­tel­mé­nyei
A do­ku­men­tá­lás kö­ve­tel­mé­nyei, do­ku­men­tá­ci­ós pi­ra­mis
Mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si ké­zi­könyv sze­re­pe, je­len­tő­sé­ge, a ha­gyo­má­nyos, és a fo­lya­mat­ori­en­tált ké­zi­könyv össze­ha­son­lí­tá­sa
Team mun­ka egy fo­lya­mat ké­zi­könyv szin­tű be­mu­ta­tá­sá­ra a tek­nős mód­szer­rel
A do­ku­men­tu­mok ke­ze­lé­se
A fel­jegy­zé­sek ke­ze­lé­se
Team mun­ka el­já­rá­sok, mun­ka­uta­sí­tá­sok, fel­jegy­zé­sek ké­szí­té­sé­re
Fe­le­lős­sé­gek és ha­tás­kö­rök meg­ha­tá­ro­zá­sa
A ve­ze­tés fe­le­lős­sé­gi kö­re, el­kö­te­le­zett­sé­ge.
Ve­vő­köz­pon­tú­ság
Mi­nő­ség­po­li­ti­ka
Team mun­ka szer­ve­zet spe­ci­fi­kus mi­nő­ség­po­li­ti­ka al­ko­tá­sá­ra
A mi­nő­ség­ügyi rend­szer ter­ve­zé­se a po­li­ti­ka alap­ján, a koc­ká­za­tok fi­gye­lem­be vé­te­lé­vel
Mi­nő­ség­cé­lok
Team mun­ka a po­li­ti­ka, a koc­ká­zat elem­zés és a cé­lok össze­kap­cso­lá­sá­ra
Fe­le­lős­sé­gek és ha­tás­kö­rök a szer­ve­zet­ben
Bel­ső kom­mu­ni­ká­ció
Ve­ze­tő­sé­gi át­vizs­gá­lás
Team mun­ka az ed­dig tár­gyalt te­rü­le­tek jel­lem­ző hi­bá­i­nak meg­íté­lé­sé­re
Gaz­dál­ko­dás az erő­for­rá­sok­kal
Hu­mán­erő­for­rás gaz­dál­ko­dás, mo­ti­vá­ció
Inf­ra­struk­tú­ra
Mun­ka­kör­nye­zet
Team mun­ka az erő­for­rás me­nedzs­ment­tel kap­cso­la­tos jel­lem­ző hi­bák meg­íté­lé­sé­re
A ter­mék elő­ál­lí­tás fő fo­lya­ma­tai
A ter­mék il­let­ve a ter­mék elő­ál­lí­tá­sá­nak meg­ter­ve­zé­se
A ter­ve­zés és fej­lesz­tés meg­ter­ve­zé­se, be­me­nő és ki­me­nő ada­tai, át­vizs­gá­lá­sok, iga­zo­lá­sok, ér­vé­nye­sí­té­sek, vál­to­zá­sok ke­ze­lé­se
A ve­vő­vel kap­cso­la­tos fo­lya­ma­tok
A ter­mék­re vo­nat­ko­zó kö­ve­tel­mé­nyek meg­ha­tá­ro­zá­sa, át­vizs­gá­lá­sa
Kap­cso­lat­tar­tás a ve­vő­vel
Team mun­ka a ter­mék és fo­lya­mat ter­ve­zés­sel, aján­lat­ké­szí­tés­sel, szer­ző­dés­kö­tés­sel, kom­mu­ni­ká­ci­ó­val kap­cso­la­tos jel­lem­ző hi­bák meg­íté­lé­sé­re
A be­szer­zés fo­lya­ma­ta
A be­szál­lí­tók ki­vá­lasz­tá­sa, mi­nő­sí­té­se, be­szer­zett ter­mék iga­zo­lá­sa
Elő­ál­lí­tás és szol­gál­ta­tás sza­bá­lyo­zá­sa
Az elő­ál­lí­tás és a szol­gál­ta­tás­nyúj­tás fo­lya­ma­ta­i­nak ér­vé­nye­sí­té­se (va­li­dá­lá­sa)
Azo­no­sí­tás és nyo­mon­kö­vet­he­tő­ség
A ve­vői tu­laj­don ke­ze­lé­se
A ter­mék ál­la­gá­nak meg­őr­zé­se
A meg­fi­gye­lő- és mé­rő­esz­kö­zök ke­ze­lé­se
A mé­rő­rend­szer elem­zés lé­nye­ge, al­kal­ma­zá­sa a he­lyes mé­rés ér­de­ké­ben
Team mun­ka a be­szer­zés­sel, ter­mék elő­ál­lí­tás, vagy szol­gál­ta­tás sza­bá­lyo­zá­sá­val, va­li­dá­lá­sá­val, azo­no­sí­tás, és nyo­mon­kö­ve­tés­sel, ve­vői tu­laj­don ke­ze­lés­sel, ter­mék­ál­lag meg­őr­zés­sel, mé­rő­esz­köz ke­ze­lés­sel kap­cso­la­tos jel­lem­ző hi­bák meg­íté­lé­sé­re
Mé­rés, elem­zés és fej­lesz­tés
A sta­tisz­ti­kai mód­sze­rek je­len­tő­sé­ge
A ve­vő­elé­ge­dett­ség mé­rés je­len­tő­sé­ge, mód­sze­rei
A bel­ső­a­u­dit je­len­tő­sé­ge, mód­sze­rei
A ter­mé­kek és fo­lya­ma­tok fi­gye­lem­mel ki­sé­ré­se és mé­ré­se
A nem meg­fe­le­lő ter­mé­kek ke­ze­lé­se
A mé­rés elem­zés­sel nyert ada­tok elem­zé­se
A fo­lya­ma­tos fej­lesz­tés és ja­ví­tás je­len­tő­sé­ge
He­lyes­bí­tés és meg­elő­zés
Team mun­ka a ve­vő­elé­ge­dett­ség mé­rés­sel, bel­ső­a­u­dit­tal, ter­mék és fo­lya­mat fi­gye­lem­mel kí­sé­rés­sel, és mé­rés­sel, nem meg­fe­le­lő ter­mék ke­ze­lés­sel, fo­lya­ma­tos fej­lesz­tés­sel és ja­ví­tás­sal, he­lyes­bí­tés­sel és meg­elő­zés­sel kap­cso­la­tos jel­lem­ző hi­bák meg­íté­lé­sé­re
Te­ma­ti­ka ISO 14001 ve­ze­tő au­di­tor kép­zés­hez (3 nap)
Kör­nye­zet­vé­de­lem vagy kör­nye­zet­gaz­dál­ko­dás? Glo­bá­lis kör­nye­ze­ti kér­dé­sek rö­vid össze­fog­la­lá­sa
ISO 14001 szab­vány rö­vid át­te­kin­té­se: szab­vány­ele­mek az au­dit szem­pont­já­ból
Kör­nye­ze­ti té­nye­zők, ha­tá­sok ér­té­ke­lé­sé­nek mód­sze­re
Kör­nye­zet­vé­del­mi jog­sza­bá­lyok kö­ve­tel­mé­nye­i­nek át­te­kin­té­se, gya­kor­la­ti pél­dák se­gít­sé­gé­vel.
Hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás
Le­ve­gő­tisz­ta­ság-vé­de­lem
Víz­gaz­dál­ko­dás
Ve­szé­lyes anya­gok ke­ze­lé­se
KIR do­ku­men­tá­ció vizs­gá­la­ta: mit mi­lyen sor­rend­ben
Au­dit a "te­re­pen": mit ke­res­sünk, kit kér­dez­zünk ? mi­re jo­go­sít az au­di­to­ri stá­tus?
Jog­sza­bá­lyi meg­fe­le­lés és an­nak vizs­gá­la­ta az au­dit ke­re­tei kö­zött: mit kell és mit sza­bad vizs­gál­ni?
Team mun­ka:
Nem-meg­fe­le­lő­sé­gek ér­té­ke­lé­se gya­kor­la­ti pél­dá­kon ke­resz­tül
Au­dit kér­dés­lis­ta ké­szí­té­se az ISO 14001 szab­vány kö­ve­tel­mé­nyei alap­ján
Te­ma­ti­ka MSZ 28001:2008 (OH­SAS 18001:2007) Ve­ze­tő au­di­tor kép­zés­hez (3 nap)
A mun­ka­vé­de­lem ki­ala­ku­lá­sa és fej­lő­dé­se Ma­gyar­or­szá­gon.
A mun­ka­vé­del­mi jog­sza­bály­rend­szer fel­épí­té­se, a ME­BIR al­kal­ma­zá­sa szem­pont­já­ból fon­tos jog­sza­bá­lyok át­te­kin­té­se
A mun­ka­vé­del­mi tör­vény alap­el­vei
A mun­kál­ta­tó mun­ka­vé­del­mi kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek tel­je­sí­té­se a ME­BIR al­kal­ma­zá­sá­val
A mun­ka­vál­la­ló sze­re­pe a MEB irá­nyí­tá­si rend­szer­ben
A mun­ka­he­lyek mi­ni­má­lis mun­ka­vé­del­mi kö­ve­tel­mé­nyei
A mun­ka­esz­kö­zök mi­ni­má­lis mun­ka­vé­del­mi kö­ve­tel­mé­nyei
A ME­BIR szem­pont­já­ból fon­to­sabb mun­ka­vé­del­mi el­já­rá­sok
A mun­ka­bal­ese­tek ki­vizs­gá­lá­sa­Az egyé­ni vé­dő­esz­kö­zök­kel kap­cso­la­tos mun­kál­ta­tói kö­te­le­zett­sé­gek tel­je­sí­té­se
– A gé­pek mun­ka­vé­del­mi meg­fe­le­lő­sé­gé­nek biz­to­sí­tá­sa
– A kar­ban­tar­tá­si te­vé­keny­ség
– A koc­ká­zat­ér­té­ke­lés
Az MSZ 28001:2008 és az MSZ 28002:2009 szab­vá­nyok át­te­kin­té­se
– Jó és rossz meg­ol­dá­sok a gya­kor­lat­ban
– Gya­kor­la­ti fel­ada­tok
Au­di­tá­lá­si tech­ni­kák (2 nap)
Au­di­to­ri is­me­re­tek az ISO 19011:2011 szab­vány alap­ján
Au­di­tá­lá­si alap­el­vek
Au­dit­prog­ra­mok me­ne­dzse­lé­se
Az au­dit­prog­ram cél­ja, ter­je­del­me
Az au­dit­prog­ram be­ve­ze­té­se
Az au­dit­prog­ram fel­jegy­zé­sei
Az au­dit­prog­ram nyo­mon­kö­ve­té­se, át­te­kin­té­se
Team mun­ka az au­dit­prog­ram me­ne­dzse­lé­sé­vel össze­füg­gés­ben
Au­dit te­vé­keny­ség
A hely­szí­ni au­di­tot meg­elő­ző fel­ada­tok
Do­ku­men­tu­mok át­vizs­gá­lá­sa
Fel­ké­szü­lés a hely­szí­ni au­dit­ra
Au­dit kér­dés­lis­ták ké­szí­té­se
Team mun­ka a kér­dés­lis­ták ké­szí­té­sé­re (mi­nő­ség-, kör­nye­zet­irá­nyí­tá­si, és mun­ka­biz­ton­sá­gi kér­dés­lis­ták), har­mo­ni­zá­lá­sá­ra
Au­dit ta­pasz­ta­la­tok mi­nő­sí­té­si mód­sze­rei
Au­dit ri­por­tok, ké­szí­té­se, jó­vá­ha­gyá­sa, el­osz­tá­sa
Az au­dit le­zá­rá­sa
Az au­dit nyo­mon­kö­ve­té­se
Team mun­ka az au­dit­te­vé­keny­ség­re vo­nat­ko­zó­an
Au­di­to­rok kom­pe­ten­ci­á­ja és ér­té­ke­lé­se
Az au­di­to­rok sze­mé­lyes jel­lem­ző­i­nek kö­ve­tel­mé­nyei
Tu­dás, és kép­zett­ség kö­ve­tel­mé­nyek
Ta­nul­má­nyok, mun­ka ta­pasz­ta­lat, au­di­to­ri tré­ning, au­di­tor gya­kor­lat el­vá­rás
A kom­pe­ten­ci­ák fenn­tar­tá­sa, fej­lesz­té­se
Au­di­to­rok ér­té­ke­lé­se
Team mun­ka az au­di­to­rok kom­pe­ten­ci­á­já­ra, ér­té­ke­lé­sé­re

Az In­teg­rált ISO 9001 – ISO 14001 – OH­SAS 18001 Ve­ze­tő au­di­to­ri is­me­re­tek kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség