Idő­gaz­dál­ko­dás Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

Az Idő­gaz­dál­ko­dás kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
Idő mint ob­jek­tív és szub­jek­tív ka­te­gó­ria
Idő­ér­zet, idő-fel­fo­gás
Idő­gaz­dál­ko­dás és pri­o­ri­tás-kép­zés
Idő­gaz­dál­ko­dá­si mát­rix
A pre­fe­ren­cia-mát­rix össze­ál­lí­tá­sa és hasz­ná­la­ta
Az idő­rab­lók szám­ba­vé­te­le ; ke­ze­lé­si mód­juk
Te­le­fon, e-mail ? nél­kü­löz­he­tet­len esz­köz vagy le­győz­he­tet­len idő­rab­ló..?
Idő­gaz­dál­ko­dás és kom­mu­ni­ká­ció
Idő­gaz­dál­ko­dás és mo­ti­vá­ció
Ki gaz­dál­ko­dik az idő­vel? Ve­ze­tő és ve­ze­tett idő­gaz­dál­ko­dá­si vi­szo­nya
A si­ker ana­tó­mi­á­ja
Szi­tu­á­ci­ós já­té­kok
Idő­gaz­dál­ko­dá­si gya­kor­la­tok
Pri­o­ri­tás­kép­zé­si fel­ada­tok
A részt­ve­vők idő­gaz­dál­ko­dá­si pro­fil­ja

Az Idő­gaz­dál­ko­dás kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség