FMEA – Meg­hi­bá­so­dás mód- és ha­tás­elem­zés Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

Hétköznap, tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A FMEA – Meg­hi­bá­so­dás mód- és ha­tás­elem­zés kép­zés te­ma­ti­ká­ja:
Az FMEA rö­vi­dí­tés ér­tel­me­zé­se; az FMEA he­lye a mi­nő­ség­ter­ve­zé­si fo­lya­mat­ban
A bel­ső ve­vő, bel­ső szál­lí­tó kon­cep­ci­ó­ja
A ter­mék és fo­lya­mat FMEA kö­zöt­ti kü­lönb­ség
A ter­mék és fo­lya­mat FMEA el­ké­szí­té­sé­hez ja­va­solt team-ek össze­té­te­le, a team mun­ka in­do­kai
A ter­mék és fo­lya­mat FMEA for­má­tum fel­épí­té­se, a kö­zöt­tük lé­vő kü­lönb­sé­gek ér­tel­me­zé­se
A fo­lya­mat FMEA el­ké­szí­té­sé­nek fo­lya­ma­ta pél­dá­val il­luszt­rál­va
A fo­lya­mat lé­pé­sei, mű­ve­le­tek, össze­füg­gés a fo­lya­mat di­ag­ram­mal
A le­het­sé­ges meg­hi­bá­so­dá­sok
A meg­hi­bá­so­dá­sok ha­tá­sai a ve­vő­re, a ha­tás sú­lyos­sá­gá­nak ér­té­ke­lé­se, a kri­ti­kus hi­ba fo­gal­ma
A meg­hi­bá­so­dás le­het­sé­ges oka vagy okai, a hi­ba elő­for­du­lá­si gya­ko­ri­sá­gá­nak ér­té­ke­lé­se
A ki­ér­té­ke­lés il­let­ve el­len­őr­zés mód­ja, ha­té­kony­sá­gá­nak ér­té­ke­lé­se
A koc­ká­za­ti té­nye­ző szá­mí­tá­sa, a le­von­ha­tó kö­vet­kez­te­té­sek
A ja­ví­tó in­téz­ke­dé­sek meg­ha­tá­ro­zá­sá­nak alap­el­vei, do­ku­men­tá­lá­suk az FMEA for­ma­nyom­tat­vány­ban.
Egy pár­hu­za­mos ter­mék és fo­lya­mat FMEA pél­da is­mer­te­té­se
Team mun­ká­ban FMEA-k ké­szí­té­se a hall­ga­tók ál­tal ja­va­solt ter­mé­kek­re, fo­lya­ma­tok­ra

A FMEA – Meg­hi­bá­so­dás mód- és ha­tás­elem­zés kép­zés je­lent­ke­zé­si fel­té­te­lei:
Kö­zép­is­ko­lai vég­zett­ség