APQP-PPAP kép­zés Képzés - APAVE Magyarország Kft.

Budapest

tanfolyam

APAVE - APAVE Magyarország Kft.

1143 Budapest , Semsey Andor u. 25. Térkép Google maps

Tovább az intézmény oldalára →

A tan­fo­lyam azt a fo­lya­ma­tot is­mer­te­ti, amely a ter­mék meg­va­ló­sí­tá­sát je­len­ti a kon­cep­ció meg­szü­le­té­sé­től a ter­mék elő­ál­lí­tá­si fo­lya­mat meg­ter­ve­zé­sé­ig és a fo­lya­ma­tot le­író „Cont­rol Plan”-ig, amit Ma­gyar­or­szá­gon sok vál­la­lat az El­len­őr­zé­si Terv cím­mel lá­tott el. A ter­ve­zé­si fo­lya­mat egyes lé­pé­sei és azok tar­tal­mi ele­mei ke­rül­nek is­mer­te­tés­re. Az El­len­őr­zé­si Terv ké­szí­té­sé­vel kap­cso­la­tos is­me­re­tek a gya­kor­la­ti el­ké­szí­tés­hez szük­sé­ges rész­le­tes­ség­gel ke­rül­nek fel­dol­go­zás­ra.
A tan­fo­lyam azo­kat a kö­ve­tel­mé­nye­ket és alap­is­me­re­te­ket is tár­gyal­ja, ame­lyek szük­sé­ge­sek ah­hoz, hogy egy au­tó­ipa­ri be­szál­lí­tó si­ke­re­sen ter­vez­ze meg és fo­gad­tas­sa el ter­mé­két és az azt elő­ál­lí­tó fo­lya­ma­tot.
Jelentkezési feltétel: középiskolai végzettség